Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

  

   Ticari Programlar
     Ana Sayfa
  Bilgisayar ve Network Sistemleri
  Ticari Programlar
  Barkod Sistemleri
  Danışmanlık ve Web Hizmetleri
 
 
 
Ticari Programlar


GO KOBY’LERYN HYZMETYNDE!..

Yeni i? kuranlar ve i?lerinde yeni bir ba?langyç yapmak isteyenler artyk, i?lere GO demenin zamany geldi!..

GO, LOGO’nun binlerce KOBY mü?terisi ve i? ortaklaryndan gelen istekler, LOGO’nun ürün geli?tirme stratejisi ve yenilikçi fikirlerinin birle?imi ile ortaya çykty. GO, KOBY’lerin tüm ihtiyaçlaryny kar?ylayan bir ERP paketi olmanyn yany syra, en kolay, en hyzly, en uyumlu ve en akylly çözümleri bünyesinde baryndyryyor. GO’nun tüm özellikleri bu dört temel strateji çerçevesinde geli?tirildi.

GO’nun Genel Özellikleri

GO; stok, alym satym, muhasebe, üretim, bordro ile ilgili KOBY’lerin ihtiyaçlaryna tam cevap verirken, ayny zamanda interaktif raporlama özellikleri ile firmalaryn hyzly, zamanynda karar alabilmesine olanak tanyyor. Özellikle firma sahiplerine yönelik, yönetici konsolu ile ?irket patronlary tam ve kesin bilgiye anynda ula?abiliyor.


KOBY’ler GO ile Web’e Açylyyor..

GO, bünyesinde pek çok ilki baryndyryyor. Bunlardan biri LOGO Webmaster özelli?i. GO içerisinden firmalar, kendilerine ait kurumsal web sitelerini, sadece 5 dakika içerisinde hazyrlayyp, www.diyalogo.com portalinde yayynlayabiliyorlar. Bu sayede i?letmeler firmalaryny, ürünlerini ve kampanyalaryny buradan duyurarak yeni bir i? modeline geçmi? oluyor. Bu çözümün sundu?u avantajlardan biri de, GO ile tam entegre olmasy sayesinde web’deki ürün bilgilerinin sürekli güncel tutulmasy.

KOBY’leri web platformuna ta?yyan GO’nun sundu?u web ile ilgili yenilikler bununla da synyrly de?il. GO kullanycylary web’den sipari? alyp, cari hesap bilgilerine ula?arak, Ynternet olan her yerden GO raporlaryna eri?ebiliyor. GO’daki bilgiler ortamdan ve zamandan ba?ymsyz, KOBY’lerin kullanymyna sunuluyor.  

GO ile KOBY’ler Farklyla?yyor!

GO, KOBY’lere farklyla?malary için GO CRM ile bir ilki daha sunuyor. Web tabanly CRM ile KOBY’ler mü?terilerini yakyndan takip edip, saty? fyrsatlary yaratmanyn yolunu buluyorlar. Mü?teri yönetiminin büyük önem kazandy?y, pazarlama ve saty? tekniklerinin daha profesyonelce yürütülmesi sa?lanyyor.

GO Yle Çaly?mak Daha Keyifli! 

LOGO, GO’yu geli?tirirken, 1.000.000 kullanycynyn LOGO ürünleri ile güne ba?lamasyndan yola çykarak, daha zevkli çaly?ma ekranlary sunmayy hedefledi. Alternatif menüler, farkly tema kullanymlary, sade ve fonksiyonel arayüzler GO’nun vazgeçilmez olmasyny sa?lyyor.

     © Copyright 2007 Starnet  

Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

     starnet@starnetbilgisayar.com