Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

  

   Barkod Sistemleri
     Ana Sayfa
  Bilgisayar ve Network Sistemleri
  Ticari Programlar
  Barkod Sistemleri
  Danışmanlık ve Web Hizmetleri
 
 
 
Barkod Sistemleri
 
 

•  Stoklarynyzy kontrol altyna almak ve envanterinizi anlyk bilmek mi istiyorsunuz ?
•  Saty?larynyzy takip etmek ve detayly analizler yapabilmek mi istiyorsunuz ?
•  Hangi ürünü, hangi fiyata, kim satmy?; anynda bilmek mi istiyorsunuz ?
•  Günlük, saatlik cironuz nedir; görmek mi istiyorsunuz ?

Çözüm

'da.

Sistem on-line veya off-line çaly?abilmektedir. On-line çaly?mada, farkly bir lokasyondaki (Merkez) bilgisayaryna ba?lanabilir. Off-line çaly?mada, veritabanyndaki kayytly olan Stok ve Cari bilgileri, kullanylan PDA üzerine alynmakta ve istenen stok hareket bilgileri PDA üzerinde saklanmaktadyr.

A?a?yda, saty? temsilcinizin kullanaca?y el bilgisayaryna ait bazy ekran görüntüleri verilmektedir. Sati? temsilcisi, bilgisayar sisteminizde tanymly bilgilerden sadece sati? ve depo transferlerine yönelik bilgileri görebilir. Di?er bilgilere eri?emez.

Ör. Saty? Faturasy seçene?ine girdi?imizde, ana veri kayna?yndan mü?teri bilgileri seçilerek ekrana getirilir ve buradan saty? yapylacak mü?teri seçilir. Mü?teri bilgisinin seçilmesinden sonra, geçerli i?lem deposu ve fiyat'y seçilebilece?i gibi; bu bilgiler yazylym ayarlaryndan otomatik olarak varsayylan de?erlerini de alabilir. Böylece kullanicynyn daha az detayla u?ra?masy, sistemin pratik kullanymy ile saty? elemanynyn yapylan i?e ve mü?terisine odakly çaly?masy sa?lanyr.

Saty? i?lemi esnasynda barkodu okunan ürünün açyklamasy, liste ve saty? fiyaty, saty? miktary gibi detay bilgiler ekranda gösterilmektedir. Kullanicy, yetkisi dahilinde saty? fiyatyny de?i?tirebilir veya seçilen mü?teri bazynda özel bir indirim fiyatlara otomatik olarak yansytylabilir.

Yapylan i?lemin kullanycy tarafyndan onaylanmasy ile birlikte, a? üzerindeki herhangi bir bilgisayara ba?ly fi? yazycysyndan, otomatik olarak yapylan i?lemin belgesi bastyrylyr. Off-line çaly?mada ise, i?leme ait belge bluetooth haberle?en bir yazycydan basylmaktadyr.

PDA üzerindeki i?lem menüleri, PDA'nyn kullanyldy?y lokasyona ba?ly olarak ayarlanabilmektedir. PDA üzerinde saty? fatura ve irsaliyesi, iadeler, depo giri?, depo çyky?, depolar arasy transfer, sipari?, sayym, malkabul i?lemleri yapylabilmektedir. PDA menü ve ekranlary, yapylan i?leme yönelik olarak hazyrlanmys; karma?adan uzak, sade bir yapyya sahiptir ve kullanymy pratiktir.

 
 
 
 

 
     © Copyright 2007 Starnet  

Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

     starnet@starnetbilgisayar.com