Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

  

   Dany?manlyk ve Web Hizmetleri
     Ana Sayfa
  Bilgisayar ve Network Sistemleri
  Ticari Programlar
  Barkod Sistemleri
  Danışmanlık ve Web Hizmetleri
 
 
 
Dany?manlyk ve Web Hizmetleri

Dany?manlyk

Starnet’in hizmet anlayy?y, “dany?manlyk” maddesiyle ba?lar. Edinilen tecrübe e?li?inde sunulan dany?manlyk hizmeti, tek ba?yna da bir Starnet hizmeti olarak sunulmaktadyr.


Dany?manlyk hizmeti içerisinde; kurumun mevcut durumu ve ihtiyaçlary derinlemesine incelenir, Starnet metodolojisiyle ve kurumun beklentiler y?y?ynda e-Y? konusundaki stratejiniz belirlenir, e-Y?’in kurum açysyndan do?urabilece?i fyrsatlar ortaya çykarylyr ve bu fyrsatlar do?rultusunda, kurumun süreç, teknoloji ve insan faktörünü de göz önüne alarak e-Y? dönü?üm yol haritasy olu?turulur.


Starnet, e-Y?’e geçi? sürecinde  yol gösteren ve do?ru yatyrymlaryn yapylmasy için gereken  çabayy ortaya çykartan anahtar unsurlar içerir. E-Y? çözümlerinin i?letmelere kataca?y de?erler ?öyle özetlenebilir: Zaman ve konumdan ba?ymsyz biçimde i?letme kaynaklaryna eri?im, farkly i? alanlary ve hizmet sahalary olu?turma ve çok daha esnek i? yapabilme kabiliyeti.


Starnet sahip oldu?u metodoloji sayesinde; paket uygulama geli?tirme, hyzly uygulama geli?tirme, karma?yk uygulamalar için a?amaly geli?tirme faaliyetlerini analiz ve tasarym a?amasyna kadar sunabilmektedir. Ayryca, kurumun ihtiyaç duydu?u stratejik platformlarda i? ortaklary ile birlikte kodlama çaly?masyny yürütmektedir.
Uygulama geli?tirme hizmeti almak; eldeki BT personelinin daha farkly alanlarda ve daha verimli kullanylmasy, uygulama geli?tirme projelerini bu konuda uzman ve birikimli taraflara devrederek projenin daha hyzly geli?iminin sa?lanmasy, i?letmenin ana i?ine odaklanabilmesi ve uygulamalaryn geli?tirme, güncelleme, bakym gibi maliyetlerinden tasarruf edilmesi gibi önemli avantajlary kuruma sa?lamaktadyr.


Starnet, kurumlaryn güvenlik, performans ve iç i?leyi? gereksinimleri do?rultusunda, Türkiye'nin en kaliteli donanym saty? ve destek ?irketleriyle ortak çaly?arak, tüm alanlardaki yazylymsal ve donanymsal ihtiyaçlaryen ba?aryly ve etkin ?ekilde kar?ylamaktadyr.


IT dany?manlyk hizmetlerimiz arasynda; veri tabany sunuculary, veri temizleme ve düzenleme, kurumsal yazylymlar, uygulama ve veritabany performans yönetimi, data warehouse uygulamalary, teknolojik altyapy tasarym, kurulum ve deste?i, VoIP uygulamalary ve özel yazylymlar bulunmaktadyr.

     © Copyright 2007 Starnet  

Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

     starnet@starnetbilgisayar.com